۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

820 - دیالکتیک چربی

اگر مدتی گرسنگی بکشی، کم‌کم از همه‌ی غذاها خوشت می‌آید. دیگر هر چیزی را جلویت بگذارند، با ولع می‌خوری. خلاصه که اگر گرسنگی بکشی، چاق می‌شوی