۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

810 - ابی و وزارت نیرو

هرگز نشه فراموش
فانوسکای خاموشپ‌ن: اینو کجا خوندم؟ بگید

بعد از تحریر: به اتفاق نوشته بودش