۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

795 - فرهنگ پوشیدگی، پوشیدگی فرهنگی

در غرب و شرق عالم، «پوشیدگی» تبلیغ شده است تا «برهنگی» مشتری دست به نقدش را از دست ندهد