۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

781 - خرق عادت

- مشکل‌تون چیه شما؟
- واللا سر طاقچه‌ی عادت بودم، فراموش شدم
- خب، واست یه نسخه می‌نویسم: روزی سه بار می‌ری وسط خیابون، شلوارت رو می‌کنی، صدای گاو در میاری