۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

756 - ایمان، عشق، نفرت

آنچه «بی‌دلیل» به وجود آمده است، با «استدلال» از بین نمی‌رود