۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

751 - سخنگوی امور داخله

هر چیزی که ساعت ۱۲ شب به بعد بگویم، نظر غیررسمی من است

به نقل از یه معلم قدیمی