۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

748 - ترجمه‌های «غمگین»

واژه‌ی «Sad» چند معادل فارسی دارد با معانی متفاوت: غمگین، غم‌انگیز، تأسف‌آور و... . به علاوه در انگلیسی، چنین ساختاری داریم:
«It is sad to...»
مثلا می‌گویند:
«It is sad to be alone»
گاهی در فارسی، این ساختار به اشتباه، این طور ترجمه می‌شود:
«تنها بودن غمگین است»
«Sad» به معنی «غمگین» (دارای غم) نیز هست اما در این ساختار، بیشتر به معنی چیزی است که «سبب غم» می‌شود. پس، ترجمه‌ی درست آن است که بگوییم:
«تنهایی غم‌انگیز است»
یا به تناسب متن، برای ترجمه‌ی آزادتر، می‌شود گفت:
«تنهایی غم می‌آورد»