۱۳۹۰ مرداد ۱۷, دوشنبه

740 - اوتانازی

- چرا خودکشی کردی؟ افسرده‌ای؟
- نه خوبم، خواستم تو اوج خدافظی کنم