۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

737 - صنعت تبلیغ و مهندسی رضایت

یکی بود، یکی نبود. روزی، روزگاری، یه شعار قدیمی بود که می‌گفت: «مال بد بیخ ریش صاحابش». این شعار رو همه قبول داشتند تا اینکه یه شعار جدید اومد: «وقتی هزار تومن داری، صد تومنش رو خرج تولید کن، با نهصد تومن بقیه‌ش مردم رو مجاب کن که ده‌هزار تومن واسه تولید خرج کردی»