۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

735 - تاریخ قدیم یا جدید؟

تنها راه برای پیر نشدن اینه که هر سال، مبدأ تاریخ رو یک سال بکشیم جلو