۱۳۹۰ خرداد ۱۸, چهارشنبه

719 - شخم خاطرات

یه زمانی، شلوار جین رو که کوتاه می‌کردن، پایین پاچه‌هاش زیپ می‌دوختن