۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

699 - در مسیر تند باد

وان بادبان شورش‌گر
گدایی کند طوفان را
بلکه آرام گیرد

سرود ملوانان اوکراینی
ترجمه‌ی مدیا ک