۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

687 - ای تکيه‌گاه و پناه...

امروز، مهم‌ترین تکیه‌گاه زندگی‌ام را از دست دادم؛ پشتی صندلی کامپیوتر شکست