۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

642 - قتل موجه و قتل ناموجه!

فرض اول: تصمیم برای زندگی یا مرگ حق انسان است
فرض دوم: تصمیم برای زندگی یا مرگ حق انسان است، جز در بعضی موارد
فرض سوم: تصمیم برای زندگی یا مرگ حق انسان نیست

فرض اول نظر مخالفان اعدام است و فرض دوم و سوم نظر موافقان اعدام؛ انتخاب با خودمان
توضیح واضحات: در همه‌ی فرض‌ها، "انسان" اعم است از قاتل و غیرقاتل

پ‌ن: قاتل حادثه‌ی میدان کاج به اعدام محکوم شد