۱۳۸۹ مهر ۳۰, جمعه

629 - جنگ و سکس

سراسر تاریخ، انسان دو چیز را بیش از همه تقبیح کرده: جنگ و سکس، و سراسر تاریخ، به هیچ چیز بیش از این دو مشغول نبوده است