۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

534 - ژانر

اینایی که با شادی صدر مخالفن چون متلک نگفتن
اینایی که با شادی صدر موافقن چون متلک شنیدن

+