۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

517 - بی‌جانان

«مرگ» لحظه‌ی بی‌جان شدن بدن‌ها نیست؛ مرگ لحظه‌ی ظهور «واقعیت» است آن سان که مجالی نماند برای خیال و دروغ