۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

477 - صحنه! باز منو صدا کرد

آخه این "مردم همـیشه در صـحنه" یه توصیفیه که بیشتر به بازیگرای فیلمای پـ.ـورنـ.ـو میاد تا مردم کوچه و خیابون