۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

471 - نکـ ـیر منکر

- مردک! با این کارات می‌خوای اون دنیا جواب خدا رو چی بدی؟
- واللا بستگی داره چی بپرسه