۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

459 - هشتاد و هشت

"سال بد
سال باد
سال اشک
سال شک"
یلدایش رسید
و از فردا
روزها بلندتر می‌شود