۱۳۸۸ مهر ۶, دوشنبه

388 - اصل 44 رو عشقه

رئیس شرکت مخابرات ایران پس از گفتن «آآ.....خ» اضافه کرد: ســر...دار! انگشت تو هر سوراخی می‌کنیا! به گفته‌ی سامعان عینی اصوات مشابهی از سوی بانک مرکزی و پروژه‌ی پارس جنوبی شنیده شده است که ظاهرا از ارضای کامل طرفین حکایت دارد
‌ ‌ ‌ ‌ ‌