۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

376 - اعترافی برای تمام فصول

- اعتراف می‌کنم که دنبال براندازی نرم بودم
- جدا!؟ اعدامش کنین. بعدی...
- اعتراف می‌کنم که مورد تجاوز واقع شدم
- بی‌ادب! اعدامش کنین. بعدی...