۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

337 - دو کلوم حرف مردونه

خواهردار شدن شما وظیفه‌ی پدر و مادرتان بود
پس تا مجبور نشدید، کسی را به چشم خواهری منگرید