۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

328 - آهای فیروزه قشنگه

در پی انتشار نامه‌ی سردار فیـ‌ر‌و‌زآبـ‌ا‌د‌ی‌ خطاب به امام زمان
سنگ پای قزوین رسما از مقام خود استعفا کرد