۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

262 - شانس اگر مدد دهد

بدشانسی آنجا بود که آن که دوستم داشت، بسیاری دیگر را هم دوست داشت و خوش‌شانسی آنجا که آن که دوستم داشت، دوست‌داشتنی نبود