۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

261 - اعتماد، ابراهیم نبوی، صفار

آموزش جدیت با چانشی طنز:
پاسخ ابراهیم نبوی به صفارهرندی لینک