۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

208 - نازک‌شناسی

و البته واضح و مبرهنه که "صدا نازک کردن" یعنی "گند بالا آوردن" یا "چیزی خواستن" یا "پیچوندن"