۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

192 - انـ.ـدر حکایت عاشقان

ای فرزند! بدان کافت عشق، بی‌وفایی دلدار و بدی کردار و نبود تفاهم و شروع تهاجم و بی‌پولی عاشق بدبخت و آمدن رقیب سرسخت نیست. آن است آفت عشق که یک روز، چون از موال به در آمد معشوق، مجبور شوی دماغت سفت بگیری