۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

181 - مانیفست مسافرت

تا کنون
فلسفه دست به کار تبیین جهان بوده
اما امروز وقت آن است که به اروپا برویم