۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

153 - یادگاری که در این گنبز دوار بماند

دخترکی بود در ینگ دنیا، در دیار اسکیـپـی، سمیرایی بود شهره به ساغری. دل بدو دادم و او به من Guitar Rig داد. باشد که بماند