۱۳۸۷ آذر ۴, دوشنبه

108 - پاپ لنون


جان لنون : بیتلز از مسیح پرطرفدارتر است. (1966)
واتیکان لنون را بخشید. (2008)