۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

101 - جشنواره؟پانزدهمین جشنواره مطبوعات
26 آبان تا 2 آذر 1387

به قول آقا ماشالله

باید برای مطبوعات سوگواره گرفت نه جشنواره