۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه

62 - به افتخار خودم

So as I write to you
Of what is done and to do
Maybe you'll
understand

And won't cry for this man


 این را که شنیدم
دوباره به زمین خیره شدم
در انتظار تحسین دیگران!