۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه

56 - دین + ی


دموکراسی آنان «بی صفت» است و ما «با صفت»
روشنـفـکری آنان «بی صفت» است و ما «با صفت»
اســتــبــداد آنان «بی صفت» است و ما «با صفت»
تـعــلـیـمـات آنان «بی صفت» است و ما «با صفت»
آخر
اصــلاحــات آنان «با صـفت» بود و ما «بی صفت»


پینوشت
صفت : اسم + ی