۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

5 - نقدی بر «نقد قوه حکم»

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است
آری افطار رطب در رمضان مستحب است
روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه
بخورد روزه خود را به خیالش که شب است
از شاطر عباس قمی