۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

4 - فیش برداری (گزین‌گویه‌ها 3)

دزدیدن نوشته های یک نویسنده «سرقت ادبی» است اما دزدیدن نوشته های چند نویسنده «تحقیق» نام دارد