۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

۱۰۲۲. گراچو، گراچو مارکس

بیل: آیا به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داری؟
گراچو: من به زندگی قبل از مرگ هم شک دارم

مصاحبهٔ بیل کازبی با گراچو مارکس