۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعه

۱۰۰۳. مشکلات طبیعی

«متأسفم، کاری از دست ما برنیامد. ایشان مجبورند به مرگ طبیعی بمیرند»