۱۳۹۲ آذر ۲۲, جمعه

۱۰۰۱. قصارپندار

آدمی که حالش خوش نباشد، ذهنش سمبلیک می‌شود؛ همه چیز را آن‌قدر نمادین می‌کند و تعمیم می‌دهد و مفاهیم را گشاد می‌کند تا به حال و حالت آن لحظه‌اش یک ربطی پیدا کند. برای آدمی که حالش خراب است، همه‌ی جمله‌ها جمله‌ی قصارند