۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

899 - ژست و ازخودبیگانگی

ژست گرفتن تسلیم نگاه خود به دیگری یا تقدیم خویشتن به بیننده استنقد هنر، تری برت، ترجمه‌ی کامران غبرائی، نشر نیک