۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

868 - دیالکتیک گلوکز

شیرینی آدم را خوشحال می‌کند
شیرینی آدم را چاق می‌کند
چاقی آدم را ناراحت می‌کند
پس، خوشحالی آدم را ناراحت می‌کند