۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

857 - آدم و حرارت

به هر حال، جای شکرش باقی‌ست که آدم‌ها بر اثر گرما منبسط نمی‌شوند