۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

818 - کابل‌ها و لنگرها

ایران جایی است که در آن، «سرعت اینترنتت چطوره؟» بخشی از احوالپرسی روزمره است