۱۳۹۰ مرداد ۱۳, پنجشنبه

739 - شعر ویراسته

من کیستم؟
مجبورم من
مجبورم بعد از عبارت قیدی، ویرگول بگذارم
مجبورم نیم‌فاصله را رعایت کنم
و دوست دارم یای نکره را به جای صفت، به موصوف بچسبانم
من باید فرق این " " با این « » را بدانم
باید به جای معلمین، بگویم معلمان
به جای محققین، محققان
باید بدانم که ویرگولِ بعد از موصول
همچون بنگِ بعد از باده است
لازم نیست شما اینها را بدانید
هرچه باشد، من از «اشتباه» شما زندگی می‌گذارنم
من
ویراستارم