۱۳۸۹ شهریور ۳, چهارشنبه

601 - کله‌ی گرم

- یه دو پیک بزنیم یه کم گرم شیم...
[یک ساعت بعد، در حال تلوتلو]
- په چرا منو نمی‌گیره؟