۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

565 - قضای حاجت از منظر دترمینیسم تاریخی

- ببخشید، اجازه هست برم توالت؟
- اختیار دارین

[و بینشان بحث شدیدی درگرفت بر سر مسئله‌ی جبر و اختیار]