۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

555 - تفاهم از جنس دیگر یا گفتمان دیپلماتیک

- تو گــه خوردی، کـثافـت!
- برو بمیر! بـی‌شـرفِ آشـغال!

[یک ساعت بعد]

- هانی! دیدی همه چی با فحش و فضاحت حل می‌شه؟
- آره عسلم