۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

522 - فیـ.ـلـ.ـتـ.ـرینگ مغزی

آرزویش بود در کشوری زندگی کند که در صفحه‌ی اخطار فیـ.ـلـ.ــتـ.ـرینــگش، آدرس دانـ.ـلـود فیـ.ـلـ.ـترشـ.ـکن باشد