۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

514 - واقع‌گرایی

بهتره چشمت رو باز کنی و پارادوکس‌های خشک زندگی رو با ارزش‌داوری‌های سانتی‌مانتالیستی طبقه‌بندی نکنی

[اینو پیرمرده در حالی که خشت خام رو تو سر پسره می‌زد، گفت]