۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

512 - ننجون گفته‌ها

یکی به اون یکی گفت: فلان فلانِ مادرت! بیا این دو قرون رو بگیر، بعد بریم نوک اون کوه، پشت اون مستراح تا ماچت کنم. اون یکی گفت: واسه کدوم بیام؟ زبون خوشت؟ جیب پر پولت؟ راه نزدیکت؟ یا جای خوبت؟